News and Events

CRISH Uppsala: Creation of innovative healthcare solutions

On November 21-22, 2019, we invite you to learn new methods for bringing together innovative healthcare solutions. Meet researchers, clinics and patients and choose from a variety of methods that you can try in smaller course projects.

In our digital age, there is a change in attitude in health care. Interest in shared platforms is growing and different professions are meeting to create innovative solutions and joint decisions about future care. These platforms are often constituted by healthcare professionals, researchers, industry-related laborers, representatives of patient associations, charities and other community organizations, as well as decision makers, teachers and other interested citizens.

Responsible Research and Innovation (RRI) is a term used to describe the approach of involving all stakeholders in research. This approach is supported by the European Commission and several other European research and funding organizations.

 

VALUE FOR PATIENTS

The patient’s experience in healthcare can be very relevant to the effectiveness and safety of a treatment, which makes it a central quality aspect of the care. Measuring the patient’s experience and involvement is closely related to the level of participation, access to information and patients’ knowledge of their own health.

Therefore, improving patient experience, patient participation, knowledge level and access to information has a clear positive impact on health outcomes. The concept of “value” is central to this change in attitude – if healthcare is to be seen as a service, then, the person who assesses its value must always be the patient. We must consequently include the well-known patient motto “nothing about us, without us”.

 

THE COURSE IS ADDRESSED TO:

 • Patients
 • Caregivers
 • HCPs
 • Researchers

 

COURSE ORGANIZATION

Two days (November 21-22, 2019) you work in a team with a patient / caregivers, a clinician and a researcher. Together, the group conducts a smaller course project – fictional or real – based on the methods presented in the course. If you want to work on a specific project, please join a whole team. The course will be held in Swedish.

 

COURSE LEARNING OBJECTIVES

 • Understanding the theoretical perspectives behind collaboration in healthcare such as patient experience, citizen participation and responsible research and innovation.
 • Understand how methods of collaboration (e.g. design thinking, participatory research) are used in research and innovation projects to make it more open, inclusive and secure for interested parties.
 • To be able to carry out needs analysis and mapping of stakeholders for a co-creation project.
 • To be able to identify a research and innovation project that includes the patient perspective and stimulates patient-centered care.
 • To be able to describe the most important methods for project management in collaborative care.
 • To be able to communicate a research and innovation project to a specific target group.

 

 

CONTACT FOR REGISTRATION AND FURTHER INFORMATION

Helena Grönqvist

Course coordinator

018-471 3508, helena.gronqvist@kbh.uu.se

Maria Lampinen

Teacher

070-8670520, Maria.Lampinen@medsci.uu.se

Danelle Pettman

Teacher

072-9999382, danelle.pettman@kbh.uu.se

 


 

21-22 november 2019 är du välkommen att lära dig nya metoder för att samskapa innovativa lösningar för hälso- och sjukvård. Möt forskare, kliniker och patienter och välj från ett smörgåsbord av metoder som ni provar i mindre kursprojekt.

I vår digitala tidsålder pågår en attitydförändring inom hälso- och sjukvård. Intresset för gemensamma plattformar ökar och olika professioner möts för att tillsammans skapa innovativa lösningar och gemensamma beslut om framtidens vård.  Dessa plattformar består ofta av medarbetare från hälso-och sjukvård, forskning och industri, representanter för patientföreningar, välgörenhetsorganisationer och andra samhällsorganisationer såväl som beslutsfattare, lärare och andra intresserade medborgare.

Ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation, RRI) är ett begrepp som används för att beskriva synsättet att involvera alla berörda parter i forskning. Tankesättet stöds av Europakommissionen och flera andra europeiska forsknings- och finansieringsorganisationer.

 

VÄRDESKAPANDE FÖR OCH MED PATIENTER

Patientens upplevelse av delaktighet i sjukvården har betydelse för behandlingens effektivitet och säkerhet, vilket gör det till en central kvalitetsaspekt inom vården. Att mäta patientens upplevelse av involvering är nära relaterat till nivå av delaktighet, tillgång till information och patienternas kunskap om sin egen hälsa.

Att förbättra patientupplevelse, patientdeltagande, kunskapsnivå och tillgång till information har en tydlig positiv inverkan på hälsoutfallet. Begreppet ”värde” är centralt inom denna attitydförändring – ska sjukvård ses som en service så måste den som bedömer dess värde alltid vara patienten. Vi måste därför inkludera det välkända patientmottot ”ingenting om oss utan oss”.

 

KURSEN RIKTAR SIG TILL DIG SOM ÄR

 • Patient
 • Anhörig
 • Yrkesverksam kliniker
 • Forskare

 

KURSENS UPPLÄGG

I två dagar (21-22 november 2019) jobbar du i team med en patient/anhörig, en kliniker och en forskare. Tillsammans utför gruppen ett mindre kursprojekt – fiktivt eller riktigt – utifrån de metoder som presenteras i kursen. Anmäl gärna ett helt team till kursen om ni vill jobba med ett specifikt projekt. Kursen hålls på svenska.

 

KURSENS LÄRANDEMÅL

 • Att förstå de teoretiska perspektiven bakom samskapande inom hälso-och sjukvård så som patientupplevelse, medborgarmedverkan och ansvarfull forskning och innovation.
 • Att förstå hur metoder för samskapande (t.ex. designtänkande (design thinking), deltagande forskning) används i forsknings- och innovationsprojekt för att göra det mer öppet, inkluderande och träffsäkert för berörda parter.
 • Att kunna genomföra behovsanalys och kartläggning av intressenter för ett samskapandeprojekt.
 • Att kunna identifiera ett forsknings- och innovationsprojekt som inkluderar patientperspektivet och stimulerar patientcentrerad vård.
 • Att kunna redogöra för de viktigaste metoderna för projektledning inom samskapande i vården
 • Att kunna förmedla ett forsknings- och innovationsprojekt för en specifik målgrupp.

 

KONTAKT FÖR REGISTRERING OCH YTTERLIGARE INFORMATION

Helena Grönqvist
Kursansvarig
018-471 3508, helena.gronqvist@kbh.uu.se

Maria Lampinen
Lärare
070-8670520, Maria.Lampinen@medsci.uu.se

Danelle Pettman
Lärare
072-9999382, danelle.pettman@kbh.uu.se

This website uses first- and third-party cookies to obtain information on your search habits and to improve the quality of our services and your browsing on our website. To consent to our use of cookies, click OK or continue browsing. More information, ACEPTAR

Aviso de cookies